2 literals.L00045

literals.L00117
Mansi Mehta
Mansi Mehta
Sargam - Tarana By Mansi Mehta
Sargam - Tarana By Mansi Mehta
Thu, 15 Dec 2022, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi
Aditi Bhardwaj
Aditi Bhardwaj
Sangam By Aditi Bhardwaj
Sangam By Aditi Bhardwaj
Sun, 18 Dec 2022, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi
Mansi Mehta
Mansi Mehta
Sargam - Tarana By Mansi Mehta
Sargam - Tarana By Mansi Mehta
Thu, 15 Dec 2022, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi
Aditi Bhardwaj
Aditi Bhardwaj
Sangam By Aditi Bhardwaj
Sangam By Aditi Bhardwaj
Sun, 18 Dec 2022, 1:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi

4212 literals.L00012

literals.L00117
Akshaya Rangarajan
Akshaya Rangarajan
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Aditi Bhardwaj
Aditi Bhardwaj
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Mansi Mehta
Mansi Mehta
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Sujata Bhaskar Gawade
Sujata Bhaskar Gawade
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Saswati Dutta
Saswati Dutta
Music
Music
Folk music
Folk music
Anusha Cherer
Anusha Cherer
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Arpita Chakraborty
Arpita Chakraborty
Music
Music
Folk music
Folk music
Srijan Chatterjee
Srijan Chatterjee
Music
Music
Rabindra sangeet, Hindustani classical
Rabindra sangeet, Hindustani classical
Saudamini Rao Katapadi
Saudamini Rao Katapadi
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Rokeya .
Rokeya .
Oratory
Oratory
Oratory others
Oratory others
Rajab Ali Khan
Rajab Ali Khan
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Vaibhav Laxmi
Vaibhav Laxmi
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Akshaya Rangarajan
Akshaya Rangarajan
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Aditi Bhardwaj
Aditi Bhardwaj
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Mansi Mehta
Mansi Mehta
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Sujata Bhaskar Gawade
Sujata Bhaskar Gawade
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Saswati Dutta
Saswati Dutta
Music
Music
Folk music
Folk music
Anusha Cherer
Anusha Cherer
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Arpita Chakraborty
Arpita Chakraborty
Music
Music
Folk music
Folk music
Srijan Chatterjee
Srijan Chatterjee
Music
Music
Rabindra sangeet, Hindustani classical
Rabindra sangeet, Hindustani classical
Saudamini Rao Katapadi
Saudamini Rao Katapadi
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Rokeya .
Rokeya .
Oratory
Oratory
Oratory others
Oratory others
Rajab Ali Khan
Rajab Ali Khan
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Vaibhav Laxmi
Vaibhav Laxmi
Dance
Dance
Kathak
Kathak

2837 literals.L00052

literals.L00117
Akshaya Rangarajan
Akshaya Rangarajan
Satchitanandham - A Bharatanatyam Recital
Satchitanandham - A Bharatanatyam Recital
Sun, 13 Nov 2022, 2:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
English
Anusha Cherer
Anusha Cherer
Bharatanatyam Recital
Bharatanatyam Recital
Sun, 30 Oct 2022, 3:30 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Telugu
Sujata Bhaskar Gawade
Sujata Bhaskar Gawade
Traditional kathak Recital
Traditional kathak Recital
Thu, 27 Oct 2022, 3:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi
Saswati Dutta
Saswati Dutta
মাটির গানে শাশ্বতী
মাটির গানে শাশ্বতী
Sun, 23 Oct 2022, 12:30 PM
Music
Music
Folk music
Folk music
Bangla
Srijan Chatterjee
Srijan Chatterjee
Shringar katha
Shringar katha
Sat, 15 Oct 2022, 3:30 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Saudamini Rao Katapadi
Saudamini Rao Katapadi
Bharatanatayam Recital
Bharatanatayam Recital
Sun, 2 Oct 2022, 1:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Hindi
Akshaya Rangarajan
Akshaya Rangarajan
Satchitanandham - A Bharatanatyam Recital
Satchitanandham - A Bharatanatyam Recital
Sun, 13 Nov 2022, 2:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
English
Anusha Cherer
Anusha Cherer
Bharatanatyam Recital
Bharatanatyam Recital
Sun, 30 Oct 2022, 3:30 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Telugu
Sujata Bhaskar Gawade
Sujata Bhaskar Gawade
Traditional kathak Recital
Traditional kathak Recital
Thu, 27 Oct 2022, 3:30 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Hindi
Saswati Dutta
Saswati Dutta
মাটির গানে শাশ্বতী
মাটির গানে শাশ্বতী
Sun, 23 Oct 2022, 12:30 PM
Music
Music
Folk music
Folk music
Bangla
Srijan Chatterjee
Srijan Chatterjee
Shringar katha
Shringar katha
Sat, 15 Oct 2022, 3:30 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Saudamini Rao Katapadi
Saudamini Rao Katapadi
Bharatanatayam Recital
Bharatanatayam Recital
Sun, 2 Oct 2022, 1:00 PM
Dance
Dance
Bharatanatyam
Bharatanatyam
Hindi