literals.L00011literals.L00014

literals.L00014

literals.L00181

17 literals.L00045

literals.L00040

Riju Das
Riju Das
Riju Live
Riju Live
Sat, 29 Feb 2020, 5:00 PM
Music
Music
Adhunik, Film music
Adhunik, Film music
Bangla
Subhabrata Chatterjee
Subhabrata Chatterjee
Raga-Chhandayan
Raga-Chhandayan
Sat, 29 Feb 2020, 8:00 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Pandit Sougata Banerjee
Pandit Sougata Banerjee
Sureeli Shaam
Sureeli Shaam
Sat, 29 Feb 2020, 8:00 PM
Music
Music
Hindustani classical
Hindustani classical
Hindi
Bishal Dutta
Bishal Dutta
Kathakaar's Version
Kathakaar's Version
Wed, 4 Mar 2020, 5:00 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Abhishikta Mukhopadhyay
Abhishikta Mukhopadhyay
Dawn To Dusk
Dawn To Dusk
Wed, 4 Mar 2020, 8:00 PM
Dance
Dance
Kathak
Kathak
Rahul Das
Rahul Das
Rahul Live
Rahul Live
Thu, 5 Mar 2020, 3:00 PM
Music
Music
Adhunik, Film music
Adhunik, Film music
Bangla